SKOLEPENGER skoleåret 2016-2017

Betalingsrutiner

 • Ved opptak til skolen må foreldre underskrive på at de er kjent med og aksepterer skolens rutiner for foreldrebetaling.
 • Kontonummer for innbetaling av skolepenger er: 2280.23.37330. Innkreving av foreldrebetaling utføres av Økonomihuset A/S Hønefoss. Saksbehandler: Bente Lilleløkken tlf. 32 17 92 60.
 • Foreldrebetalingen skal effektueres fra begynnerdato. Det betales for 10 måneder i året.

  Fakturering skjer forskuddsvis den 25.hver måned. Første forfallsdato er 10. september.  Siste forfall pr. skoleår er 10. juni. Ved oppsigelse av skoleplassen gjelder plikten til å betale skolepenger i oppsigelsestiden på 2 mnd.

 • Ved forsinket betaling påløper purregebyr på kr. 50-., og renter i henhold til lov om forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr 100, med den prosentsats som myndighetene til en hver tid fastsetter. Det blir sendt ut en purring sammen med inkassovarsel.  Forfalte beløp kan etter varsel og betalingsoppfordring inndrives i henhold til inkassoloven av 13.5.1988 nr 26.

 

Skolepengesatser 2016-17– indeksregulert med 3 %

1 barn                    2075,-    + 25,- (medlemsavgift til FFS)

2 barn                    3500,-    + 25,-

3 barn                    4403,-      + 25,-

4 barn eller flere  4562,-    + 25,-    

          

Søknad om redusert foreldrebetaling

Frist for søknad om redusert betaling er 1. juni før hvert skoleår. Søknaden skal vedlegges siste ligningsattest.

Søknader innkommet innen 1. juni før skolestart blir behandlet før sommeren.  Søknader innkommet etter denne dato ikke kan regne med å få innvilget redusert betaling før januar påfølgende år.  Nye elever som begynner i august kan søke om redusert foreldrebetaling før 1. september. 

Foreldrebetalingen er en viktig del av skolens inntekter.  Vi må ha en forutsigbarhet når det gjelder økonomien.  Hvis man ikke henvender seg til oss med en søknad, legger vi til grunn at man har godkjent full sats.

 

KRITERIER FOR SØKNAD OM REDUSERT BETALING AV SKOLEPENGER

 1. Inntekt under 235.000,- samlet for husstanden vist i ligningsattester, gir redusert minstebeløp i henhold til listen under.
 2. Inntekt under 300.000,- samlet for husstanden vist ved ligningsattester gir mulighet for halv betaling av skolepengesatsen. 
 3. Inntekt over 300.000,- samlet for husstanden gir ingen redusert betaling. 
 4. Når begge foreldrene er ansvarlig for barna skal det ved søknad om redusert betaling leveres ligningsattest fra begge foreldrene.

 

Minste reduserte satser:

1 barn                      956,- + 25,-                         

2 barn                    1240,-    ”             

3 barn                    1463,-    ”

4 barn                    1688,      ”

5 barn                    1911,-    ”

 

Foreldrebetaling SFO

 1. SFO tilbudet skal være selvfinansierende og satsene vil derfor til en hver tid være avhengig av antall elever som benytter tilbudet. Satsene kan endres fortløpende med 1. måneds varsel.

  Penger til eventuelle turer kommer i tillegg til foreldrebetalingen.

 2.  Enkelttimer kan ikke benyttes på fast basis, men kun sporadisk. Behov bør meldes inn før kl. 16.00 dagen i forveien.
 3. Foreldrebetalingen skal effektueres fra begynnerdato. Det betales for 10 måneder i året.

  Fakturering skjer forskuddsvis hver måned etter gjeldende forfallsdato.

 4.  Ved forsinket betaling påløper et fastsatt purregebyr, og renter i henhold til lov om forsinkelsesrenter
 5.  av 17.12.1976 nr 100, med den prosentsats som myndighetene til en hver tid fastsetter. Forfalte beløp kan etter varsel og betalingsoppfordring inndrives i henhold til inkassoloven av 13.5.1988 nr 26.
 6. Ved manglende foreldrebetaling for mer enn 2 måneder i et skoleår ved skoleårets slutt, kan skolen si opp SFO plassen og eleven kan nektes plass neste skoleår.
 7. Dersom barnet er fraværende grunnet sykdom i fire uker eller mer, kan det gis fritak for betaling av

                  oppholdsavgift. I skriftlig søknad til styret må det legges ved legeerklæring for hele fraværet.

 8. Søskenmoderasjon på 20 % for barn nummer 2. Søskenmoderasjon på 50 % for barn nummer 3.
 9. Utmelding skjer skriftlig på eget skjema som leveres kontoransvarlig eller daglig leder.
 10.  Oppsigelsestiden er 1 måned, regnet fra neste forfallsdato. Det betales for plassen i oppsigelsestiden.
 11. Ved oppsigelse av plassen må det søkes på nytt dersom det senere ønskes plass i SFO.

 

Åpningstider

SFO er åpent hver dag fra 13.00 – 16.30. Kortere åpningstid vurderes ved redusert behov. SFO følger skoleruten og er stengt i ferier, ved planleggingsdager og lignende. Foreldrene oppfordres til samarbeid om felles løsninger for barnepass i denne tiden.

 

Pris pr. barn full plass                  Kr. 2090,- pr. mnd. i 10 mnd. 

Pris pr. barn timepris                  Kr.    120,- 

 

 

 

 

Marit Synnøve Vestøl

Daglig leder

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Cookies