I utdanningene på Steinerhøyskolen danner steinerpedagogiske ideer, metoder og praksistradisjoner kjernen i utdanningen, sammen med kunnskap fra andre teoretiske, vitenskapelige og erfaringsbaserte kunnskapskilder.

Målet i pedagogikken er at barn og unges individualitet skal styrkes og sosialiseres på en slik måte at de i voksen alder kan forholde seg til verden ut fra egen trygghet, selvstendig dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ.

Kjennskap til barns behov og utviklingstrekk gjennom førskolealder, skolealder og ungdomstid er utgangspunkt for en helhetlig pedagogikk som ønsker å ivareta både de legemlige, sjelelige og åndelige sider ved mennesket.

Likeverdig med respekten for enkeltindividet er steinerpedagogikkens idé om at alle aktiviteter knyttet til skolen skal være innrettet mot de samfunn og det mangfold av kulturer som elevene er deltagere i. Både en sosialisering og en tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter som fordres i samfunnet, er nødvendige elementer i en oppdragelse til frihet. For det er nettopp i fellesskapet og i den aktuelle kulturelle og samfunnsmessige situasjon at hvert enkelt menneske kan finne sitt virkefelt og sine muligheter til et liv i pakt med egne evner, holdninger og overbevisninger.

Hentet fra http://www.rshoyskolen.no/ Gå til samme side for mer informasjon.

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern