Steinerskolene samarbeider over landegrensene, men landene har selvsagt sine egne læreplaner. Helheten og sammenhengen i steinerskolens læreplan er gjennomarbeidet og grundig utprøvd gjennom en nesten hundre år lang pedagogisk praksis.

Nye fag og områder har kommet til med samfunnsutviklingen, andre temaer har blitt lagt til side som mindre aktuelle. Steinerskolens læreplan er på ene siden stabil og gjennomarbeidet i metode og innhold, men samtidig i forvandling. Denne kombinasjonen av endring og stabilitet gjør steinerskolene til moderne og skapende skoler som på samme tid ivaretar bestemte verdier og prioriteringer. Utgangspunktet i steinerpedagogikken er til enhver tid å lete etter hva den enkelte elev eller elevgruppe etterspør.

Helheten i steinerskolens læreplan går både på langs og på tvers av fagene.

Steinerskolens læreplan ble siste gang revidert i 2020.

Steinerskolens læreplan for grunnskolen

Steinerskolens læreplan for videregående skole


Et pedagogisk alternativ
Steinerskolen er godkjent som et selvstendig, pedagogisk alternativ av Utdanningsdirektoratet. Dette betyr at selv om elevene selvfølgelig lærer å lese, skrive og regne, arbeider skolen ut fra en egen pedagogikk i forhold til når og hvordan læringen skjer.

Steinerskolens læreplan legger stor vekt på:
- Hensynet til at hver alder har noe typisk ved seg og at undervisningen skal tilpasses barnets utviklingsstadium.
- Å forstå det enkelte barns individualitet og bringe det til fri og harmonisk utfordelse i det sosiale liv.
- Å ta hensyn til at ethvert barn har kvaliteter som uttrykkes individuelt.

I praksis innebærer pedagogikken blant annet at det legges stor vekt på elevenes mulighet til å fordype seg i og bearbeide undervisningsstoffet. Dette skjer kunstnerisk ved at de tegner, maler, modellerer, synger, og øver skuespill - alle aktiviteter gjennom skoleløpet. Barna lærer med hele kroppen, og derfor er bevegelse viktig i skoledagen, særlig i de yngste klassene.

Ønsket om fordypning ligger også bak utformingen av timeplanen. Alle klassene starter dagen med to timer "hovedfag". Hovedfag undervises i perioder på to til fem uker før det byttes til et nytt fag. I tillegg til norsk, matematikk, historie, kan en hovedfagsperiode være i kjemi, zoologi, fysikk, samfunnsfag, drama, geografi og en rekke andre fag, alt ettersom hvilket klassetrinn det er snakk om.

Videre på timeplanen kommer norsk, språkfag, matematikk og kunstfag; fag som øves ukentlig. I tillegg kommer bevegelsesfag som kroppsøving og eurytmi. Dagen avsluttes gjerne med et håndverksfag som for eksempel håndarbeid, metallsløyd, tresløyd eller modellering. Disse fagene er viktige i læreplanen både som kulturbærere, realkompetanse og til utvikling av finmotorikken.

Steinerskolen på Ringerike legger mye vekt på friluftsliv og feltarbeid. Sykkelturer, skiturer og forskningsarbeid i skog og mark er viktig for en direkte læringsopplevelse og interesse for naturen og fysisk bevegelse.

 

 

 

 

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern