Skolepengesatser skoleåret 2019 - 2020

 

 1. - 7. klasse pr. mnd. i 10 mnd.     8. - 10. klasse pr. mnd. i 10 mnd.  Minste reduserte satser for alle trinn

 1 barn              kr. 1.600

 2 barn              kr. 2.700

 3 barn              kr. 3.750

 4 barn <           kr. 4.250  

 1 barn             kr. 2.200  

 2 barn             kr. 3.400

 3 barn <          kr. 4.200

 

 1 barn            kr. 1.300 

 2 barn            kr. 1.600

 3 barn            kr. 1.800

 4 barn <         kr. 2.300

Medlemsavgift til FFS kr. 25 pr. mnd. tilkommer Ved elever på både barne- og ungdomstrinn gis 10% reduksjon pr. sats.  

             

Søknad om redusert foreldrebetaling

Frist for søknad om redusert betaling er 1. juni før hvert skoleår.Søknaden skal vedlegges siste ligningsattest. Søknader innkommet innen 1. juni før skolestart blir behandlet før sommeren.  Søknader innkommet etter denne dato, kan man ikke regne med at blir innvilget før januar påfølgende år.  Nye elever som begynner i august kan søke om redusert foreldrebetaling før 1. september Foreldrebetalingen er en viktig del av skolens inntekter.  Vi må ha en forutsigbarhet når det gjelder økonomien.  Hvis man ikke henvender seg til oss med en søknad, legger vi til grunn at man har godkjent full sats.  

 

Kriterier for søknad om redusert betaling

1. Inntekt under kr. 280.000,- samlet for husstanden vist i ligningsattester, gir redusert minstebeløp i henhold til listen under.

2. Inntekt under kr. 360.000,- samlet for husstanden vist ved ligningsattester gir mulighet for halv betaling av skolepengesatsen.

3. Inntekt over kr. 360.000,- samlet for husstanden gir ingen redusert betaling.       

4. Når begge foreldrene er ansvarlig for barna skal det ved søknad om redusert betaling leveres ligningsattest fra begge foreldrene.      

            

Betalingsrutiner

1. Ved opptak til skolen må foreldre underskrive på at de er kjent med og aksepterer skolens rutiner for foreldrebetaling.

2. Kontonummer for innbetaling av skolepenger er: 2280.23.37330. Innkreving av foreldrebetaling utføres av Økonomihuset A/S Hønefoss.

Saksbehandler: Bente Lilleløkken tlf. 32 17 92 60.

3. Foreldrebetalingen skal effektueres fra begynnerdato. Det betales for 10 måneder i året. Fakturering skjer forskuddsvis den 25.hver måned. Første forfallsdato er 10. september.  Siste forfall pr. skoleår er 10. juni. Ved oppsigelse av skoleplassen gjelder plikten til å betale skolepenger i oppsigelsestiden på 2 mnd.

4. Ved forsinket betaling påløper purregebyr på kr. 50-., og renter i henhold til lov om forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr 100, med den prosentsats som myndighetene til en hver tid fastsetter. Det blir sendt ut en purring sammen med inkassovarsel.  Forfalte beløp kan etter varsel og betalingsoppfordring inndrives i henhold til inkassoloven av 13.5.1988 nr. 26.      

 

 

 Foreldrebetaling SFO  

1.SFO tilbudet skal være selvfinansierende og satsene vil derfor til en hver tid være avhengig av antall elever som benytter tilbudet. Satsene kan endres fortløpende med 1. måneds varsel. Penger til eventuelle turer kommer i tillegg til foreldrebetalingen.  

2. Enkelttimer kan ikke benyttes på fast basis, men kun sporadisk. Behov bør meldes inn før kl. 16.00 dagen i forveien.  

3.Foreldrebetalingen skal effektueres fra begynnerdato. Det betales for 10 måneder i året. Fakturering skjer forskuddsvis hver måned etter gjeldende forfallsdato.  

4. Ved forsinket betaling påløper et fastsatt purregebyr, og renter i henhold til lov om forsinkelsesrenter  av 17.12.1976 nr 100, med den prosentsats som myndighetene til en hver tid fastsetter. Forfalte beløp kan etter varsel og betalingsoppfordring inndrives i henhold til inkassoloven av 13.5.1988 nr 26.  

5. Ved manglende foreldrebetaling for mer enn 2 måneder i et skoleår ved skoleårets slutt, kan skolen si opp SFO plassen og eleven kan nektes plass neste skoleår.  

6. Dersom barnet er fraværende grunnet sykdom i fire uker eller mer, kan det gis fritak for betaling av oppholdsavgift. I skriftlig søknad til styret må det legges ved legeerklæring for hele fraværet.  

7. Søskenmoderasjon på 20 % for barn nummer 2. Søskenmoderasjon på 50 % for barn nummer 3.  

8. Utmelding skjer skriftlig på eget skjema som leveres kontoransvarlig eller daglig leder.  Oppsigelsestiden er 1 måned, regnet fra neste forfallsdato. Det betales for plassen i oppsigelsestiden. Ved oppsigelse av plassen må det søkes på nytt dersom det senere ønskes plass i SFO.  

   

Åpningstider   SFO er åpent hver dag fra kl. 07.30 - 08.45 og fra 13.00 - 16.30.

SFO følger skoleruten og er stengt i ferier, ved planleggingsdager og lignende. Foreldrene oppfordres til samarbeid om felles løsninger for barnepass i denne tiden.    

 

Pris pr. barn full plass   Kr. 2.235,- pr. mnd. i 10 mnd.

Tillegg for morgen SFO Kr.   500,- pr. mnd. i 10 mnd.

Pris pr. barn timepris     Kr.   125,-                

 

 

Ringerike Steinerskole

Styregodkjent: 04.02.19

Sidene er utviklet av Digi Publishing AS

Personvern