Grønne grep i undervisningen

Det er flere grunner til at steinerskolene assosieres med økologi. Allerede ved den første skolens grunnleggelse for 100 år siden fremkom Rudolf Steiners økologiske perspektiv i all undervisning. I steinerpedagogikken dyrkes og fremmes barnets forbindelse til naturen allerede fra barnehagen av, med sin fokus på årstidene og omgivelsene i stadig forandring.

Gjennom årene på skolen fortsetter dette perspektivet – hele tiden med en hensikt å skape en indre sammenheng for eleven, mellom seg selv og sine omgivelser. Barna lærer naturen å kjenne gjennom konkrete erfaringer gjort gjennom hele skoleløpet, fra leken i første klasse til den fenomenologiske undervisningen av naturfagene på videregående.

Steinerskolens bærekraftige pedagogikk er resultatet av et holistisk syn på mennesket og naturen. Vår læreplan er gjennomsyret av helhet og sammenheng, og ved alle våre skoler arbeides det med en felles forankring i dyp naturforståelse. Grønn Skole fungerer som et nettverk i skolene som styrker steinerskolenes bidrag til et godt, trygt og bærekraftig samfunn. Ved varierte kurs og samlinger kan lærerne fra alle våre skoler samle seg om verdien av å ivareta naturen, lære av og med hverandre og øke sin faglige og pedagogiske kompetanse.