Vedtekter

Vedtekter for stiftelsen Ringerike Steinerskole

§ 1 Navn

Stiftelsens navn er Ringerike Steinerskole.

§ 2 Formål

Stiftelsen er en selveiende og selvforvaltende allmennyttig stiftelse, hvis formål det er å eie og drive skole godkjent etter privatskoleloven av 14. juni 1985 eller friskoleloven av 4. juli 2003 nr. 84, basert på pedagogiske impulser av Rudolf Steiner, samt å delta i virksomheter forbundet med dette, herunder eie og drive skolebygninger. Skolen er en frittstående institusjon som ikke er tilsluttet noe politisk parti, livssyn eller trossamfunn.

§ 3 Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital består av de eiendeler skolen har i form av læremidler, inventar, materiell, m.m. med minimumsverdi kr. 100.000. Skolen er medlem av Steinerskoleforbundet i Norge.

§ 4 Kontor og administrasjon

Stiftelsen skal ha sitt kontor og administrasjon i Ringerike kommune.

§ 5 Styret

Stiftelsen har et styre på 7 medlemmer. Styret er skolens øverste organ.
Forvaltningen av stiftelsen hører under styret, som har avgjørende myndighet i saker som fremgår av friskolelovens § 5-2, herunder ansettelse av daglig leder, budsjett og spørsmål som innebærer forandring av den økonomiske rammen. Styret påser at skolens regnskap blir ført i henhold til gjeldende lover og regler og skal utarbeide kriterier for utvelgelse av ansettelser.

Styret består av 4 personer valgt av lærerkollegiet, hvorav den ene kan være ekstern, 2 representanter valgt fra foreldreforeningen, samt en representant fra de ansatte i Almgrenda Steinerbarnehage. Lærerkollegiet, foreldreforeningen og barnehagen oppnevner en vararepresentant hver. Styrets leder må inneha den kompetanse styret til en enhver måtte ha behov for av bl.a. økonomisk og juridisk art. Styrets leder kan hentes inn eksternt, såfremt vedkommende er nært knyttet til skolens formål og virksomhet og innehar nødvendig kompetanse. Ekstern styreleder må være en av de 4 representantene som er valgt av lærerkollegiet. I tillegg til leder, velges nestleder.

Skolens daglige leder er styrets sekretær. En representant for andre ansatte, FAU leder, en fra Ringerike kommune og en fra Landsbystiftelsen har rett til å møte, uttale seg og få sine uttalelser protokollført, men har ikke stemmerett. I tillegg har en representant for elevrådet møte og uttalerett, med unntak av håndtering av saker som faller innunder taushetsplikten etter lov og forskrift. Styret skal i slike saker sørge for at personer med møterett som er under myndighetsalder, må forlate møtet.
Alle med møte- og talerett har innsynsrett i protokollen.

Styremedlemmer velges for 2 år, med mulighet for gjenvalg. Valg avholdes innen utgangen av september og minst 3 av styrets medlemmer blir sittende ved hvert valg, slik at kontinuitet i styret sikres.

Styret møtes 4 ganger årlig. Ekstraordinære møter kan innkalles av styreleder, og skal innkalles hvis flertallet ønsker det. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen, men alle må være innkalt minst en uke før møtet. Det tilstrebes enighet ved avgjørelser. Hvor dette ikke lykkes, kreves simpelt flertall.

§ 6 Lærerkollegiet

Lærerkollegiet forvalter skolens grunnidé og er skolens rådgivende organ i alle pedagogiske spørsmål. Medlemmer i lærerkollegiet er ansatte som plikter å følge Generelle arbeidsvilkår ved Ringerike Steinerskole. Lærerkollegiet velger en leder og nestleder for ett år av gangen. Lederen kan gjenvelges.

§ 7 Daglig leder

Daglig leder har det formelle ansvaret for skolens daglige drift, der Friskoleloven ikke uttrykkelig legger dette ansvaret på skolens styre. Daglig leder skal påse at vedtatte rutiner for å sikre at skolens drift er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og reguleringer, og at avvik rapporteres til skolens styre. Daglig leder får delegerte oppgaver fra styret. Daglig leder skal være en samlende kraft innad og representere skolen utad i nært samarbeid med skolens ledergruppe. Daglig leder har møterett i styret.

§ 8 Ledergruppen

Ledergruppen er skolens ledelsesorgan. Ledergruppen har ansvar for skolens daglige drift og ledes av daglig leder. Ledergruppen forbereder saker til styret, ansettelser og budsjett, tar ansvar for personalspørsmål, og skal overskue skolens økonomi. I tillegg til daglig leder og kollegieledere kan alle ansatte velges inn i ledergruppen. Medlemmer av ledergruppen må ha vært ansatt ved skolen i minst ett år. Daglig leder kan delegere myndighet til andre organer, komiteer og enkeltpersoner. Ledergruppen skal i alle spørsmål som har innvirkning på skolens pedagogiske målsetting, rådføre seg med lærerkollegiet før avgjørelser tas. Ledergruppen møtes hver uke eller etter behov. Protokoll føres. Det tilstrebes enighet i ledergruppen. Hvor dette ikke lykkes, kreves 2/3 flertall.

§ 9. Disponering av overskudd og tilbakebetaling av statstilskudd ved eventuell nedleggelse.

Statstilskuddet må komme elevene til gode, jfr privatskoleloven § 6-3 første ledd. Ved driftsmessig overskudd kan styret gjøre vedtak om å overføre inntil 10 % av det mottatte statstilskuddet fra et regnskapsår til neste, og disse midlene må gå til driftsutgifter det påfølgende skoleåret, jfr. Økonomiforskriften kap 4. Videre kan styret vedta å sette av inntil 15 % av det mottatte statstilskuddet til investeringsfond. Styret må gjøre vedtak om hvilke formål investeringsfondet skal benyttes til og når investeringen skal være gjennomført, jfr. Økonomiforskrift kap 5.

Ved nedleggelse av skoledriften, skal skolen omgående gi melding til Utdanningsdirektoratet, og for mye utbetalt statstilskudd skal betales tilbake til direktoratet, jfr. § 6 i økonomiforskriften. Oppløsning/nedleggelse forutsetter minst 4/5 flertall i styret, ved fulltallig styre. Ved oppløsning av driften skal forbundet Steinerskolene i Norge bringes inn. I henhold til kontrakt av 28.01.2002 med Landsbystiftelsen, gjelder følgende: Dersom Steinerskolens virksomhet på Ringerike legges ned eller opphører, skal samtlige av bygningene på eiendommen, herunder bygninger som er oppført etter festekontraktens inngåelse, overføres til Landsbystiftelsen. Tilsvarende gjelder festeretten. Landsbystiftelsen kan bare kreve bygningene og festeretten overført til seg mot å overta de av skolens forpliktelser som er sikret med frivillig pant i eiendommen.

Etter nedleggelse av skolen bestemmer det siste sittende styret hvordan midler og verdier for øvrig som styret har råderett over, skal disponeres. Styret er i dette tilfelle bundet til å disponere midlene best mulig i overensstemmelse med vedtektenes pkt. 2.

§ 10. Endringer

Endringsforslag skal forelegges ledergruppen og foreldreforeningens styre til uttalelse.
Styret kan endre vedtektene med 4/5 flertall.

 


Vedtekter for Stiftelsen Ringerike Steinerskole
Godkjent i styret 18.06.18