3. og 4. klasse: Dualisme og plikt, og Beherskelse – på egne bein

I 3. klasse deles fagene nå i to hovedstrømninger; fag som handler om eller folder seg ut i tiden, som historie og musikk, og romlige fag som geografi og håndverksfag.

Fortellestoffets billedlige kvaliteter formidles gjennom legender og fabler, to sjangre som er høyst forskjellige i kvalitet og form. I legendene møter barna mennesket som kjemper med de egoistiske kreftene i seg, men som ender med å vie sitt liv til andre. Legendene kan vekke idealer i barna om hva et menneske kan bli. Dyrefablene fremstiller sjelelige kvaliteter fri for plikt og tvang hvor dyrene lever ut sine instinkter og drifter uten omtanke for andre enn seg selv. De representerer sjelelige ensidigheter og tendenser på en karikert og humoristisk måte. Dermed ligger dyrefablene nærmere vår egen hverdag, for elevene skjønner godt at det er menneskelige egenskaper som kommer til uttrykk i dyrenes særegenheter.

Dette året skal elevene bli oppmerksomme på årstid, ukedag, måned og klokkeslett og gjøre tiden til et praktisk redskap for å orientere seg i verden, og opparbeide en forståelse for i dag og i morgen.
Elevene er nå i stand til å sette sine første, selvvalgte ord på lærestoffet og kan begynne å fortelle med egne, skrevne ord.

For første gang introduseres elevene for tallene i seg selv, og slik innebærer regningsundervisningen store erkjennelsesmessige sprang dette året. Regningsartene må øves på mange måter før elevene kan beherske dem. Det er leken og bevegelsen som legger grunnlaget for det alvor og den ro som også kreves i omgangen med tallenes verden.
Plikten er et sentralt motiv dette året, og det sentrale aspektet ved klassens videre sosialisering dreier seg om å lære barna å overholde reglene for det sosiale samspillet.

Fra Askeladden til Einstein, kunnskap i sammenheng» -Resymé skrevet av Gry Alsos.

I 4. klasse får elevene nå erfare verden og seg selv gjennom praktiske fag. Det dreier seg om å gi elevene en begynnende forståelse for at de kan klare seg selv, at de kan lære seg det de trenger for å skape sitt eget liv. Avgjørende er evnen til å spille på lag med naturen, og viljen til å skape samhold og fellesskap med andre mennesker. Disse motivene finner vi både i Det Gamle Testamente og i den norske litterære kanon; forfattere som Bojer, Hamsun, Falkberget, Scott, Fønhus og Vesaas har skapt skikkelser som læreren kan gjenskape. Her finnes både bonden, gjeteren, fiskeren, bergmannen og fløteren. Alle kan de illustrere menneskelivets drama og jordiske vilkår. Fortellingene er velgjørende konkrete, samtidig som de byr på rike håndverksdetaljer og et galleri av aktører. De setter opp en historisk tidslinje og etablerer en dramaturgi der aktørene settes på prøve.

En viktig øvelse innen morsmålet er introduksjonen til de første ordklassene. Det faller naturlig å gi elevene i oppdrag å notere navn på ting i forbindelse med at Gud gir Adam oppgaven å sette navn på alle dyr og planter. Slik kommer navnordene, eller substantivene, på plass. Derfra er det ikke langt til egenskapsordene, adjektivene; de forteller om tingenes ulike kvaliteter. Når mennesket må ta ansvar for eget liv, er det mange ting de må gjøre. Slik inkluderes gjøreordene, verbene. Dette er en bevisstgjøring for elevene; de må distansere seg fra tingene, egenskapene og handlingene for å kunne sette navn på dem. De skiller mellom seg selv og verdens ting. De skiller mellom tingen selv og dens egenskaper. Og de skiller mellom personer og deres handlinger, gode som dårlige.

I regneundervisningen skal alle ting måles og veies. Vi tar utgangspunkt i det som kan måles og erfares med kroppen basert på de gamle måltypene før vi introduserer vår tids felles måleenheter.

Fra Askeladden til Einstein, kunnskap i sammenheng» -Resymé skrevet av Gry Alsos.

 

Timeplanen for 3. og 4. klasse 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09.00 – 11.00 Hovedfag
11.00 – 11.30 Friminutt
11.30 – 12.10 Eurytmi
 Angela

Norsk
 Heidi

Matte
 Lene Marie

Matte
 Heidi

Engelsk
 Lene Marie

 

Fransk
 Nina

 

Kunst og håndverk
 Annichen

 

12.15 – 13.00 Norsk
 Lene Marie
Gym/tur/svømming
 Lene Marie
RLE
 Lene Marie
Maling/formtegning
 Lene Marie
Kunst og håndverk
 Annichen
13.00 – 13.15 Friminutt
13.15 – 14.00 Engelsk
 Lene Marie

 

Norsk
 Lene Marie

 

 

RLE
Andrea

 

Norsk
Heidi

 

 

Periodeplan for 3./4. klasse

Uke Fagområde
33 OPPSTARTUKE

Første skoledag onsdag 18.08.21

Lek, sosialisering, klassefellesskap, repetisjon rutiner og regler, formtegningsøvelser

34-36 Norsk

Fabler

Fortellerstoff: Reineke Rev

3.klasse – repetisjon store bokstaver og alfabetet, introduksjon små bokstaver

4.klasse – repetisjon små bokstaver, øve lesing

37-39 Matematikk

3.klasse – repetisjon av tall, tallinjen, regneartene og klokka, arbeide med partall og oddetall

4.klasse – repetere og øve videre på regneartene, klokka, partall og oddetall, hoderegning og overslag, oppsett

40  Høstferie
41-43 Norsk

Legender

Fortellerstoff: Kongssønnen av Irland

3.klasse – fortsetter med små bokstaver, repetisjon vokaler og konsonanter

4.klasse – skrive med mottaker, øve rettskriving

 

44-47 Matematikk

Regning med penger
Plassverdisystem

3.klasse – Regning med penger, plassverdisystemet, øve regneartene hoderegning og konkreter, øvingshefter

4.klasse – Regning med penger, øve regneartene, oppsett og plassverdisystem

48-51 Norsk

Historie

Fortellerstoff: Frans av Asissi

3.klasse – øve skriving med små bokstaver, repetisjon og videre arbeid med dobbeltkonsonanter

4.klasse – Leseperiode – selvvalgt skjønn- og faglitteratur

52 Juleferie
1-4 Matematikk

Regneperiode

3.klasse – introduksjon oppstilling av regnestykker

4.klasse – Regning tilknyttet tid og klokka

5-8 Norsk

Uryrkene

Bonden
Fortellerstoff: Markens grøde

3. klasse – introduksjon verb, skrive og lese korte tekster

4. klasse – introduksjon verb, lese høyt og stille

9 Vinterferie
10-12 Matematikk

De gamle målene
Fortellerstoff: Markens grøde

3.klasse – Måling: lengdemål og vekt med de gamle målene

4.klasse – Måling: lengdemål og vekt med de gamle målene

 

13-14 Norsk

3.klasse –  Dikt og tradisjonsstoff om dyr, natur og kultur, leseøvelse

4.klasse – Dikt og tradisjonsstoff om dyr, natur og kultur, leseøvelse

15 Påskeferie
16-18 Matematikk

Moderne mål og vekt

3.klasse – Måling: lengdemål og vekt med de gamle målene – fra egne til standardiserte mål

4.klasse – Måling: lengdemål, vekt og hulmål med de moderne målene – fra egne til standardiserte mål

22-21 Norsk

Geografi

Hjemstedslære
Ringerike og Jevnaker

3. klasse – introduksjon løkkeskrift, skrive og lese korte tekster

4. klasse – introduksjon løkkeskrift, helhet tekst og bilde, øve rettskriving

 

22-23 Matematikk

Repetisjon av årets temaer

Regneartene, oppstilling, klokka, mål og vekt

24 AVSLUTNINGSUKE

Ferdigstilling, oppsummering, rydding og lek og formtegning