7. og 8. klasse: Stringens og konsekvens, og Det grenseløse – nyoppdagelse

i 7. klasse får de faglige aktiviteter et enda tydeligere formål, og det er ikke lenger nok å besitte ferdigheter; man må vite når og hvordan de kan brukes.

Naturfagene får stor plass dette året, og det legges mest vekt på at det finnes områder der det er matematisk definerbare sammenhenger mellom årsak og virkning. Elevene må derfor lære seg en ny måte å iaktta på og forholde seg til verdens fenomener. De må utvikle sin forstand og sin tenkning. I prosessen med å beskrive, forklare og konkludere fenomener i naturfagene ligger en ny utfordring i å objektivere sine tanker og skille mellom fakta og følelser. Kunnskapen om verden og bevisstheten om selvet kan næres parallelt.

Årsak og virkning er en ny vinkling i historiefaget dette året. I tidsspennet fra Athens storhetstid til slutten av Middelalderen foregår det prosesser der den ene ofte er konsekvensen av den andre. Riker faller, nye oppstår, store verdensreligioner vokser frem og får konsekvenser for innretningen av menneskenes liv. Mange av de historiske hendelsene som elevene lærer om dette skoleåret, kaster lys over individets tvil og valgets kvaler. Denne tvilen kommer særlig til syne i de situasjonene der man ikke kan overskue konsekvensene av de valg man tar. Enkeltmenneskene blir tydeligere i historiefremstillingen, og dette åpner for utforskning av etiske problemstillinger.

Innføringen i algebra innebærer et sprang inn i abstraksjonen. Evnen til å tenke abstrakt gir større frihet og åpenhet i erkjennelsen, og det er et viktig skritt på veien til tankens frigjøring fra den konkrete sanse- og erfaringsverdenen.

Fra Askeladden til Einstein, kunnskap i sammenheng» -Resymé skrevet av Gry Alsos.

i 8. klasse er det tanken som er det sentrale redskapet til å bryte grensene for ny kunnskap. Autoritetsbundne forestillinger og kulturelle begrensninger fra europeisk middelalder ble i renessansen utfordret av ny viten, ny kunst, ny økonomi, ny teknologi og nye relasjoner mellom folkeslag. Menneskets bilde av verden måtte skapes på ny da vitenskapen slo fast at det umulige var mulig. Alle grenser som mennesket utfordret, måtte gi tapt. Det var takket være enkeltmennesker som hevdet sin overbevisning på tvers av de rådende oppfatninger, ofte med stor risiko. Historien serverer grenseløse perspektiver på hva et menneske kan oppnå, både i egen utvikling og for verden.

Astronomiundervisningen baseres på geosentriske iakttagelser, og spranget over i den heliosentriske synsvinkelen utfordrer elevene i nye måter å tenke på.

Gjennom forbrenningsprosesser kan vi se forbi den fysiske overflaten, komme dypere inn i substansene og finne lovmessigheter ved deres iboende krefter. Forbrenningen lar oss oppdage alle stoffer på nytt og studere prinsippene bak alle levende organismers utveksling av substanser.

I fysikkundervisningen undersøkes materielle forhold strengt systematisk ved hjelp av måling, matematikk og enkel statistikk for å avlure innsikt i naturlovene.
Både i natur- og samfunnsfagene gjelder det å knytte forbindelsen til nåtiden gjennom elevenes egne erfaringer.

Fra Askeladden til Einstein, kunnskap i sammenheng» -Resymé skrevet av Gry Alsos.

Timeplan

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
09.00 – 11.00 Hovedfag
11.00 – 11.30 Friminutt
11.30 – 12.10 Fransk
 Nina
Kunst og håndverk
 Annichen og Karen N
Eurytmi
 Elisabeth W
Gym
 Adnan
Matte
 Hans Jørgen
12.15 – 13.00 Fransk
 Nina
Kunst og håndverk
 Annichen og Karen N
Norsk
 Hans Jørgen
Gym
 Adnan
Engelsk
 Hans Jørgen
13.00 – 13.15 Friminutt
13.15 – 14.00 Eurytmi
 Elisabeth W
Musikk
 Bacary
Hagebruk
 Angela og Karen
Norsk
 Hans Jørgen
 Engelsk
  Hans Jørgen
14.00 – 14.10 Friminutt
14.10 – 15.00 Norsk
 Hans Jørgen
  Maling og formtegning
 Annichen
   

Periodeplan 7. og 8 kl.

Uke Fagområde
33-35 Norsk– Karen

Setningsanalyse

Tur med 9.-10. kl , mandag og tirsdag i uke 34

36-38 Verdensgeografi – Karen

Geologi
Sonegeografi
Verdensgeografi

39 Hagebruk, mandag, tirsdag, onsdag.
Verdensgeografi torsdag og fredag
40 Høstferie
41-43 Matte- Karen

Algebra
Geometri – Pythagoras
Regnskap

 

Fortellerstoff, Norge 1800-1900

44-46 Fysikk- Mari B
47-51 Historie – Karen

De store oppdagelsesreisene

49-51 Biologi

Næringsstoffenes kjemi, organisk kjemi

52/53 Juleferie
1-3 Verdensreligioner – Karen

Animisme/Naturreligion

Hinduisme

(Kanskje vi også rekker å se på Jødedommen)

4-6 Biologi -Karen

Organfunksjoner

7-8 Historie -Karen

Renessansen

9 Vinterferie
10 Historie – Karen

Renessansen

11 Norsk -Karen

Kulturgeografi, folkeslag

12-14 Kjemi – Mari B
15 Påskeferie
16-19 Matte – Karen

Repetisjon av årets stoff

22-21 Norsk – Karen

Kulturgeografi, folkeslag

Hagebruk, torsdag og fredag uke 21

22-23 Skolekjøkken. – Karen

Fulle dager

24 Norsk-Karen

(Høre)spill

25 Sommerferie